شبیه خوانی گنجینه نمایش های آیینی، مذهبی ...
عناصری، جابر
ش753س0955/792
161818
مرکز هنرهای نمایشی
1372

کتاب حاضر شامل مجموعه مقالات سمینار پژوهشی تعزیه است با هدف جمع آوری و ارائه مقالات در زمینه صور مختلف نمایش های آیینی – سنتی و مذهبی ایران تدوین گردیده است. و شامل مقالاتی با عناوینی از جمله منشاء تعزیه؛ نقش لباس در تعزیه؛ تعزیه، تراژدی در اسلام ....