تئاتر در ایران
غریب پور ، بهروز
ت29غ0955/792
67358
دفتر پژوهشهای فرهنگی
1384

در این کتاب تعزیه خوانی، خیمه شب بازی، نمایش های تخته حوضی و تئاتری که تحت تاثیر نمایش های غربی رو به تکامل داشته بررسی شده است. کتاب در هفت فصل تدوین شده است:
•    فصل اول: پیشینه نمایش در ایران
•    فصل دوم: انواع نمایش های ایرانی
•    فصل سوم: تعزیه در ایران
•    فصل چهارم: تقلید
•    فصل پنجم: نوآوری در تئاتر ایران
•    فصل ششم: گزارش خان ملک ساسانی درباره تئاتر ایران
•    فصل هفتم: یک مکتب جدید تئاتری در ایران