نمایش در دوره صفوی
آژند، یعقوب
ن512آ0955/792
117191
موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن
1388

دوره صفوی از دوره های میانی تاریخ ماست؛ از این رو پیش از آن، دوره های زیادی از نشیب و فراز تاریخی بر سرزمین ما گذشته و طبیعتا تحولات و دگرگونیهای زیادی را در باب نمایش ها به نمایش گذاشته است. کتاب حاضر به دو مبحث نمایش های مذهبی و نمایشهای غیر مذهبی در دوره صفوی پرداخته است.