شیوه پردازی در تئاتر
نظری ، کاظم
ش511ن02/792
187942
دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
1391

هنر تئاتر، به عنوان هنر انسانی و جهانی، در رشد و توسعه فرهنگ در جوامع مختلف نقش موثری دارد و همانند فناوری، رو به پیشرفت است. در کتاب حاضر تلاش شده است تئاتر استیلیزه (شیوه پردازانه) در تئاتر غرب بررسی شود و با شیوه اجرایی تعزیه، این هنر پیشرو ایرانی، مقایسه شود.