آموزش تئاتر (ویژه مربیان )
محرابی ، رحمت الله
آ317م02/792
140758
نشر عابد
1384

کتاب حاضر به موضوعات پیرامون آموزش تئاتر پرداخته است از جمله:
•    تاریخ تئاتر
•    بازیگری
•    ابزار بازیگر
•    کارگردانی
•    عوامل  فنی
•    انواع نمایش
•    روش نمایشنامه نویسی