نمایش در ایران [یک مطالعه]
بیضایی ، بهرام
ن947ب0955/792
178634
روشنگران و مطالعات زنان
1379

کتاب حاضر به برسی نمایش در ایران پرداخته است و شامل نمایش های پیش از اسلام، نمایشهای پس از اسلام ( نقالی، نمایشهای عروسکی)، تعزیه می باشد. همچنین در انتهای کتاب واژه نامه نمایشی است که شامل اصطلاحات در حوزه نمایش است.