وقتی برای خوردن به سراغ یخچال می روید، یک صندلی برای نشستن بردارید.
راس، جنین
میرهادی، فرنگیس
1387 و 129 ر 2019/613
191178
سمام
-3443

نگارنده پس از بیان نقش و اهمیت ورزش در حفظ بهداشت و سلامت عمومی جامعه به جنبه‌های روان‌شناختی ورزش اشاره نموده، سپس نكاتی درباره نقش و تاثیر تغذیه و برنامه‌های غذایی مختلف در سوخت و ساز بدن و ساخت ماهیچه‌ها مطرح كرده است .در كتاب، همچنین پس از دسته‌بندی از ورزش‌های گوناگون از دیدگاه چگونگی مصرف انرژی، برنامه‌های غذایی برای هر یك پیشنهاد شده است .دیگر مطالب كتاب به بررسی آثار داروهای مختلف بر بدن ورزشكاران اختصاص یافته است ."