پله پله تا موفقیت : ( روش های علمی و کاربردی موفقیت تحصیلی )
عبدالرضا بهین
1389 پ 892 ب 30281/ 371
209505
عبدالرضا بهین
1389

امروزه افت تحصیلی یکی از نگرانی های مهم خانواده ها و دست اندرکاران تعلیم و تربیت است. افت تحصیلی علاوه بر آثار سواقتصادی در شکل ملی، تاثیری ناگوار بر سلامت روانی دانش آموزان داشته و نگرانی های نامطلوبی هم برای خانواده ها به دنبال دارد. بخش وسیعی از مشکلات افت تحصیلی، ناشی از بی توجهی نسبت به روش های صحیح مطالعه است. در این کتاب سعی شده با بیانی کاملا ساده و قابل فهم و کاربردی و در عین حال علمی به دانش آموزان و دانشجویان و معلمان و والدین و کسانی که به یاددهی و یادگرفتن مشغول اند، شیوه هایی را ارائه دهد تا روشنگر راه آنان باشد.